Фирма БАМЕКС 98 АД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0981-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта е 142 000,00 лв., от които 120 700,00 лв. европейско и 21 300,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 20.01.2021г. и е с продължителност 3 месеца.