EU Funds Logos

БАМЕКС-98 АД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.083-0009-C01 „Ваучерна
схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.
Проектът е по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на
услуги за информационни и комуникационни технологии” към проект
№BG16RFOP002-2.015-0002 „Ваучерна схема за предоставяне на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ УСЛУГИ) на микро, малко и средни предприятия
(МСП)“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.

Главната цел е повишаване капацитета на микро, малките и средните
предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари
бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ).

Полученият ваучер е тип 1 „Ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи,
web-сайтове и/или мобилни приложения“.

Обща стойност на проекта е 5 000,00 лв., от които 4 250,00 лв. европейско и
750,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 26.10.2020г. и е с продължителност 6 месеца.